• Misja naszego przedszkola

    •  

     Nasze motto: „Chrońmy, szanujmy i rozwijajmy piękno dzieciństwa”

      

     Główne hasła:

     1. zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci, zgodnie z ich możliwościami
      i potrzebami,
     2. uwrażliwienie na potrzeby innych,
     3. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,
     4. zapewnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb dziecka
      z wykorzystaniem jego predyspozycji,
     5. przestrzeganie praw dziecka.


     Wizja działalności przedszkola:

     1. Stworzenie warunków wychowawczych i edukacyjnych, zapewniających wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
     2. Wyrównywanie i kompensowanie braków i opóźnienia w rozwoju.
     3. Skuteczne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacji.”

     kierunki koncepcji - 2017-2018.docx